Forskergruppen

Nedenfor er det muligt at se et kort CV for hver af de forskere, der vurderer og indtaster studier i Jobeffekter.dk:

Brian Krogh Graversen:

Brian Krogh Graversen er økonom og seniorforsker på SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Han har stor erfaring med at måle effekter af indsatser, der skal hjælpe de ledige med at komme i arbejde. Hans ph.d.-afhandling handler om effekten af aktiveringsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere, og han har bl.a. skrevet videnskabelige artikler om effekten af en intensiveret beskæftigelsesindsats for nyledige, effekten af privat løntilskudsaktivering for kontanthjælpsmodtagere og effekten af at fremrykke aktiveringsindsatsen for de forsikrede ledige. Han har også skrevet rapporter om, hvad vi ved om effekten af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige, og om, hvordan man måler om ikke-arbejdsmarkedsparate ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet, når de har deltaget i en beskæftigelsesindsats.

Henrik Lindegaard Andersen

Henrik Lindegaard Andersen er økonom og forsker ved Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner (det tidligere AKF), hvor hans primære arbejdsområder er borgernes helbred og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Henriks forskning er centreret omkring mikroøkonometriske effektanalyser. I sin ph.d.-afhandling har han undersøgt, hvordan arbejdsløshed og overgang til efterløn påvirker helbredet, samt hvordan psykisk sygdom påvirker lediges evne til at finde tilbage i beskæftigelse. Derudover har han været involveret i effektevalueringen af projekt Raskijob, der fokuserede på at sænke sygefraværet gennem øget trivsel og motion på arbejdspladsen. I tillæg har han lavet benchmarkinganalyser, der belyser forskelle i kommunernes tilbøjelighed til at førtidspensionere borgere.

Jacob Nielsen Arendt

Jacob Nielsen Arendt er økonom og forskningsleder ved det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og regioner. Hans forskning koncentrerer sig om anvendte statistiske metoder til at måle kausale effekter. Hans primære forskningsområder er sundhed, arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse. På arbejdsmarkedsområdet har han forfattet artikler vedrørende effekten af læsefærdigheder på ledighed, effekten af løntilskud på virksomhedsbeskæftigelse, effekten af indvandreres kvalifikationer på deres arbejdsmarkedstilknytning og af private sundhedsordninger på sygefravær. Derudover har han været involveret i en række benchmarkinganalyser af kommunale forskelle i indsatsen overfor ledige.  

Jan Høgelund

Jan Høgelund er økonom fra Københavns Universitet og ph.d. fra Roskilde Universitet. Han er seniorforsker på SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd. Jan Høgelund forsker i helbred og arbejdsmarkedet. Hans forskning fokuserer især på arbejdsrettede indsatsers effekt på langvarigt sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse har han blandt andet publiceret om effekten af opfølgningssamtaler, delvise raskmeldinger og uddannelsesmæssig revalidering. Herudover er Jan Høgelund medforfatter til en række rapporter, bl.a. om personer med handicap og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Karsten Albæk

Karsten Albæk er økonom og seniorforsker ved det SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Hans forskning inkluderer anvendelsen af statistiske metoder. Hans primære forskningsområder er arbejdsmarked og uddannelse. På arbejdsmarkedsområdet har han forfattet artikler vedrørende effekten af løntilskud på beskæftigelse, løndannelse, herunder lønforskelle mellem kvinder og mænd, arbejdsløshed og bevægelser på arbejdsmarkedet. På uddannelsesområdet har han udarbejdet artikler om lærlingeuddannelserne og adgangsregulering til de videregående uddannelser.  

Lars Aakerlund

Lars Aakerlund er speciallæge i psykiatri og ph.d. Han har arbejdet som klinisk psykiater ved Københavnske psykiatriske afdelinger.  Her udførte han forskning i skizofreni, psykiske sygdomme som følge af akut legemlig sygdom og psykisk syges legemlige helbred. Siden 2000 har han arbejdet ved PPclinic. PPclinic arbejder med at fastholde og integrere mennesker med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet, herunder at forebygge og begrænse sygefravær.  PPclinic udfører projekter hvor der anvendes og evalueres en kombination af en helbredsrettet og arbejdsmarkedsrettet indsats for at begrænse sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Han har forfattet artikler og bidraget til bøger om dette område. Han har undervist i faget Socialmedicin ved Københavns Universitet.  

Lene Falgaard Eplov

Lene Falgaard Eplov er speciallæge i psykiatri, ph.d. og er forskningsoverlæge ved Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København. Hendes forskningsområde er rehabilitering ved psykiske sygdomme med fokus på effektstudier. På arbejdsmarkedsområdet er hun overordnet projektleder på beskæftigelsesprojektet INKLUSION, som har til formål at undersøge effekten af to indsatser til mennesker med psykisk sygdom. 

Michael Rosholm

Michael Rosholm er økonom og forskningsleder CAFE på Aarhus Universitet. Hans forskning er primært indenfor empirisk arbejdsmarkedsøkonomi med effektmåling som speciale. På det seneste har det meste af hans forskning været baseret på data fra lodtrækningsforsøg.  

Michael Svarer

Michael Svarer er økonom og professor ved Aarhus Universitet. Hans forskning koncentrerer sig om analyser af arbejdsmarkedsforhold. På arbejdsmarkedsområdet har han blandt andet forfattet artikler vedrørende effekten af aktiv arbejdsmarkedspolitik, sanktioner samt analyseret mulige effekter af konjunkturafhængige dagpengesystemer.  

Thomas Nordahl Christensen

Thomas Nordahl Christensen er kandidat i socialt arbejde (Cand.Soc) og ph.d.-stipendiat ved Forskningsenheden Psykiatrisk Center København. Hans forskning koncentrerer sig om at udvikle en beskæftigelsesindsats, der er målrettet personer med svær psykisk sygdom, og som tager afsæt i den amerikanske metode Individual Placement and Support - IPS, samt en videreudvikling heraf med arbejdsrelateret social færdighedstræning og kognitiv remediering. Derudover forestår han at måle effekter af interventionen igennem et randomiseret forsøg.