Opret bruger på Jobeffekter.dk

 

 

Inden du opretter dig som bruger på Jobeffekter.dk opfordres du til at læse vores oplysningspligt: 

Oplysning om behandling af personoplysninger

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (herefter styrelsen) som dataansvarlig pligt til at informere dig om behandlingen af dine personoplysninger.

Nedenfor finder du en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor.

1.  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Vi indsamler navn, email, organisation og medlemstype til brugeroprettelser. Bruger kan logge ind men kan også tilgå portalen uden at være logget ind

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • 39. Beskæftigelsesministeren kan etablere og drive andre it-systemer, herunder landsdækkende it-systemer på områder af særlig betydning for effektiviteten og dækningen af it-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, kommunerne og arbejdsløshedskasserne. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om indberetning og behandling af oplysninger til brug for it-systemerne.

2. Indsamling og kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler følgende personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger, herunder Navn, email, organisation, medlemsgruppe, tidspunkt for oprettelse og tidspunkt for evt. ændringer

Man kan godt bruge Jobeffekter uden at være logget ind. Men man skal være logget ind for at få adgang til Mine sider samt for at indsende forslag til studier.  Når bruger er logget ind, har vedkommende mulighed for at dele sine jobeffektsøgninger og studiesøgninger samt gemme sine søgekriterier, jobeffekts resultater og studier.

3.  Modtagere eller kategorier af modtagere

Styrelsen videregiver, hvis det findes nødvendigt, dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen overlader desuden dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, f.eks. Statens IT, konsulenter mv. Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt udlevere oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Styrelsen behandler dine personoplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016 som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når man opretter sig som bruger på Jobeffekter, opbevarer STAR personoplysninger, indtil vedkommende selv beder om at blive slettet. STAR vil vurdere om brugerprofiler er aktive hvert 5 år.

Styrelsen opbevarer dine personoplysninger på Jobeffekter.dk og i det tilhørende test-og udviklingsmiljø.

5.  Dine rettigheder

Når vi har dine personoplysninger i vores systemer, er du dermed det, man kalder registreret hos os. Som registreret har du en række rettigheder, som styrelsen som dataansvarlig skal kunne opfylde (med de begrænsninger, der følger af lovgivningen).

Du har ret til:

  • Indsigt – du har til enhver tid ret til at få at vide, hvilke personoplysninger, som vi behandler om dig, en kopi heraf samt en række yderligere oplysninger.
  • Berigtigelse – du har ret til at bede os om at få rette personoplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Sletning – du har som udgangspunkt ret til at få slettet personoplysninger om dig, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette personoplysningerne pga. særlige regler i beskæftigelseslovgivningen, offentlighedsloven og arkivloven.
  • Begrænsning – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Dataportabilitet - du har i visse tilfælde ret til at få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format, som du enten selv kan give til en anden dataansvarlig eller få os til at sende, når det er muligt. Retten gælder dog ikke, når vi behandler personoplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed.

6. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du har spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte styrelsen via kontaktoplysningerne nedenfor.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefonnummer 72 21 74 00, på e-mail star@star.dk eller ved brev til adressen Vermundsgade 38, 2100 København Ø, Att. Databeskyttelsesansvarlig. Vi vil gerne passe godt på dine personoplysninger. Almindelige mails er ikke krypterede, så vi foreslår, at du sender en besked som digital post fra e-Boks eller www.borger.dk, hvis din henvendelse indeholder fx følsomme eller fortrolige personoplysninger, som fx CPR-nummer.

7. Kontaktoplysninger på styrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefonnummer 72 20 50 00 (bed om at tale med DPO'en), på e-mail dpo@bm.dk eller ved brev til adressen Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du ønsker at sende sikker digital post til DPO’en, skal du sende en mail til Beskæftigelsesministeriet gennem e-Boks på www.borger.dk. Skriv att. Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

8.   Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi opfordrer dog til, at du forinden kontakter styrelsens databeskyttelsesrådgiver med henblik på en drøftelse af den behandling, du er utilfreds med. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede. 

Slettefrister 

På Jobeffekter.dk bliver inaktive brugere slettet hvert 5. år. Styrelen udsender hvert tredje år en mail og en påmindelse til brugeren i forhold til at undersøge om de fortsat ønsker at være registreret som bruger af Jobeffekter.dk. Inaktive brugere er brugere, der ikke bekræfter, at de fortsat ønsker at være registreret som bruger af Jobeffekter.dk. Styrelsen sikrer, at inaktive brugere slettes. 

Slettefristen på hver 5. år begrundes med at bruger-skaren på Jobeffekter.dk er stabil. Brugerne er typisk forskere, embedsmænd, konsulenthuse m. fl. og det vurderes af styrelsen, at hver tredje år er passende ift. at få ajourført brugerne af sitet. 

Der er ikke automatisk sletning. Styrelsen vil bede IT-leverandøren på sitet om at slette personoplysninger på brugere, der angiver, at ønskes slettet eller inaktive brugere. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter oprettelse modtager du en e-mail med din adgangskode. Adgangskoden kan du efterfølgende ændre under 'Min profil', når du er logget ind.
Hvis du ikke har modtaget e-mailen inden for få sekunder, kan den være endt i din spam-mappe.