Om forskergruppen på Jobeffekter.dk

Her kan du se et kort CV for hver af de forskere, der har været med til at udvikle Jobeffekter.dk og som vurderer og indtaster studier i vidensbanken.


Anders Bruun Jonassen

Anders har siden 2016 været ansat i Forskningsenheden ved Rockwool Fonden. Han har medvirket til videnskabelige artikler og bogudgivelser om arbejdsmarkedet, kontanthjælp, dagpenge, økonomiske incitamenter til beskæftigelse samt programevaluering. Anders er uddannet cand.polit. og har en ph.d.-grad indenfor økonomi. Anders har tidligere været ansat ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og har blandt andet været medvirkede til at evaluere undersøgelse af mentorordninger administreret af jobcentrene.

Brian Krogh Graversen

Brian Krogh Graversen er økonom og chefkonsulent ved Det Økonomiske Råd. Tidligere har Brian været seniorforsker ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Han har erfaring med at måle effekter af indsatser, der skal hjælpe de ledige med at komme i arbejde. Hans ph.d.-afhandling handler om effekten af aktiveringsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere og han har bl.a. skrevet videnskabelige artikler om effekten af en intensiveret beskæftigelsesindsats for nyledige, effekten af privat løntilskudsaktivering for kontanthjælpsmodtagere og effekten af at fremrykke aktiveringsindsatsen for de forsikrede ledige. Han har også skrevet rapporter om, hvad vi ved om effekten af virksomhedsrettet aktivering for udsatte ledige og om, hvordan man måler, om ikke-arbejdsmarkedsparate ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet, når de har deltaget i en beskæftigelsesindsats.

Dario Pozzoli

Dario er lektor ved Økonomisk Institut på Copenhagen Business School. Tidligere har Dario været ansat som lektor ved Aarhus Universitet og seniorforsker ved KORA. Hans primære forskningsområder har været empirisk beskæftigelsesøkonomi, særligt i forhold til arbejdsproduktivitet, uddannelse, sundhed og anvendt mikroøkonometri. Dario har en ph.d. i økonomi og har en række publicerede videnskabelige artikler bag sig, der er blevet udgivet i tidsskrifter såsom Journal of Population Economics og European Economic Review. Herudover har Dario bidraget til bogkapitler og stor undervisningserfaring indenfor sine forskningsområder.

Helle Bendix Kleif

Helle Bendix Kleif er cand.soc og er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet. Helle er ansat som projektleder ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd, og står for gennemførslen af projekter indenfor beskæftigelses-, uddannelses- og integrationsområdet med fokus på udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet. Metodisk arbejder Helle både kvantitativt og kvalitativt, og har arbejdet med kvalitativ indsamlet empiri til både fokusgruppe- såvel som enkeltpersonsinterviews. Helle er specialiseret indenfor registerbaseret sekvensanalyse, som er en statistisk metode, der benyttes til at beskrive, udforske og systematisere data. Helle er medforfatter til en række publicerede artikler og rapporter. 

Henrik Lindegaard Andersen

Henrik Lindegaard Andersen er økonom og forsker ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hans primære arbejdsområder er borgernes helbred og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Henriks forskning er centreret omkring mikroøkonometriske effektanalyser. I sin ph.d.-afhandling har han undersøgt, hvordan arbejdsløshed og overgang til efterløn påvirker helbredet, samt hvordan psykisk sygdom påvirker lediges evne til at finde tilbage i beskæftigelse. Derudover har han været involveret i effektevalueringen af projekt Raskijob, der fokuserede på at sænke sygefraværet gennem øget trivsel og motion på arbejdspladsen. I tillæg har han lavet benchmarkinganalyser, der belyser forskelle i kommunernes tilbøjelighed til at førtidspensionere borgere.

Jacob Nielsen Arendt

Jacob Nielsen Arendt er økonom og forskningsleder ved Rockwool Fonden. Tidligere har Jacob været forskningsleder ved KORA - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner. Hans forskning koncentrerer sig om anvendte statistiske metoder til at måle kausale effekter. Hans primære forskningsområder er sundhed, arbejdsmarkedstilknytning og indvandring. På arbejdsmarkedsområdet har han forfattet artikler vedrørende effekten af læsefærdigheder på ledighed, effekten af løntilskud på virksomhedsbeskæftigelse, effekten af indvandreres kvalifikationer på deres arbejdsmarkedstilknytning og af private sundhedsordninger på sygefravær. Derudover har han været involveret i en række benchmarkinganalyser af kommunale forskelle i indsatsen overfor ledige

Jan Høgelund

Jan Høgelund er økonom og specialkonsulent hos Arbejdstilsynet. Tidligere har han været seniorforsker ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Jan Høgelund forsker i helbred og arbejdsmarkedet. Hans forskning fokuserer især på arbejdsrettede indsatsers effekt på langvarigt sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet. I den forbindelse har han blandt andet fået publiceret flere artikler om effekten af opfølgningssamtaler, delvise raskmeldinger og uddannelsesmæssig revalidering. Herudover er Jan Høgelund medforfatter til en række rapporter og bøger, bl.a. om personer med handicap og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Karsten Albæk

Karsten Albæk er økonom og seniorforsker ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hans forskning baserer sig især på kvantitative analyser på både register- og surveydata. Hans primære forskningsområder er arbejdsmarked og uddannelse. På arbejdsmarkedsområdet har han forfattet artikler vedrørende effekten af løntilskud på beskæftigelse, løndannelse, herunder lønforskelle mellem kvinder og mænd, ungdomsarbejdsløshed, førtidspensionering og bevægelser på arbejdsmarkedet. På uddannelsesområdet har han udarbejdet artikler om lærlingeuddannelserne og adgangsregulering til de videregående uddannelser.

Lars Aakerlund

Lars Aakerlund er ph.d. og speciallæge i psykiatri. Han har arbejdet som klinisk psykiater og forsket i sygdomme indenfor skizofreni, psykiske sygdomme som følge af akut somatisk sygdom og psykiske syges somatiske helbred. Siden 2002 har han været direktør af PPclinic, der er en privat psykiatrisk/psykolog klinik. PPclinic arbejder med at fastholde og integrere mennesker med psykisk sygdom på arbejdsmarkedet, herunder at forebygge og begrænse sygefravær. PPclinic udfører projekter, hvor der anvendes og evalueres en kombination af en helbredsrettet og arbejdsmarkedsrettet indsats for at begrænse sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Han er medforfatter på bøger og videnskabelige artikler inden for området, samt undervist i faget Socialmedicin ved Københavns Universitet.

Lars Skipper

Lars er lektor i økonomi ved Aarhus Universitet. Ligeledes er han kandidat og ph.d. i økonomi fra Aarhus Universitet. Hans primære forskningsområder er programevaluering, Human Capital Formation og Applied Micro Econometrics. Lars er førsteforfatter og medforfatter på en række videnskabelige artikler, der omhandler arbejdsmarked og beskæftigelsesindsatser. Derudover har Lars lavet flere rapporter, blandt andet for KORA, omkring effektivitetsudvikling af aktiveringstilbud for ledige og sundhedsproblemer blandt kontanthjælpsmodtagere.

Lene Falgaard Eplov

Lene Falgaard Eplov er speciallæge i psykiatri og ph.d., samt forskningsoverlæge ved Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København. Hendes forskningsområde er rehabilitering og recovery ved psykiske sygdomme med fokus på effektstudier. På arbejdsmarkedsområdet er hun overordnet projektleder og forskningsansvarlig for beskæftigelsesprojekter, såsom IBBIS og IPS, der er randomiserede kontrollerede forsøg, som undersøger, hvordan et samarbejde mellem psykiatri og arbejdsmarked kan hjælpe personer med psykiske lidelser tilbage i job eller uddannelse.

Mai Bjørnskov Mikkelsen

Mai er uddannet kandidat i psykolog fra Aarhus Universitet og er på nuværende tidspunkt ph.d.- studerende. Mai er medforfatter på flere videnskabelige artikler, blandt andet et systematisk review og metaanalyse om interventioner for at fremme tilbagevenden til arbejde, blandt sygemeldte med forringet mentalt helbred. Mais primære forskningsområder er klinisk psykologi, sundhedspsykologi og følelseslivets psykologi.

Michael Rosholm

Michael Rosholm er professor og forsker i økonomi på Aarhus Universitet. Han har tidligere været økonomisk vismand og leder for TrygFondens Børneforskningscenter samt medlem af Carsten Koch-udvalget og dagpengekommissionen. Hans forskning er primært indenfor empirisk arbejdsmarkedsøkonomi med effektmåling som speciale. Han har været med til at designe og evaluere flere kontrollede randomiserede forsøg indenfor beskæftigelsesområdet. Michael har foretaget forskellige empiriske analyser indenfor det beskæftigelsespolitiske område. Han har blandt andet analyseret effekter af indsatser rettet mod forsikrede ledige, unge ledige, kontanthjælpsmodtagere, unge på uddannelseshjælp, indvandrere, sygemeldte borgere, borgere i ressourceforløb, fleksjob og på førtidspension.

Michael Svarer

Michael Svarer er økonom og professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning og Effektmåling ved Aarhus Universitet, og var overvismand i Det Økonomiske Råd fra 2016 til 2020. Han har tyve års erfaring med kvantitative analyser med speciale i effektmåling, og hans forskning koncentrerer sig om analyser af arbejdsmarkedsforhold. På arbejdsmarkedsområdet har han blandt andet forfattet artikler vedrørende effekten af aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder motivationseffekten, der er forbundet med, at udsigten til aktivering får ledige til at søge ekstra ihærdigt efter job. Dertil har han analyseret effekterne af sanktioner på lediges overgang til beskæftigelse samt analyseret mulige effekter af konjunkturafhængige dagpengesystemer. Michael har desuden evalueret en del randomiserede kontrollerede forsøg, såsom Hurtig i gang 2 og Mentorordningen.

Rasmus Højbjerg Jacobsen

Rasmus Højbjerg Jacobsen er cand.scient.oecon. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Rasmus er projektchef ved VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velværd. Tidligere har Rasmus været seniorforsker ved KORA og har mere end ti års erfaring i kvantitative analyser af økonomiske forhold. Særligt han et stort erfaringsgrundlag indenfor dansk registerdata på social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet. Herigennem har han en stor erfaring i kvantitativ effektmåling ved anvendelse af forskellige statistiske metoder. 

Søren Albeck Nielsen

Søren Albeck Nielsen er cand.oecon. og er på nuværende tidspunkt ph.d. studerende ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Søren er research Fellow ved TrygFondens Børneforskningscenter. Hans primære forskningsområder er uddannelsesøkonomi og arbejdsmarkedsøkonomi med speciale i programevaluering.  Søren er medforfatter på flere artikler, der evaluerer indsatser rettet mod anbragte unge og unge som ikke er klar til ungdomsuddannelse.  

Thomas Nordahl Christensen

Thomas har en professionsbachelor som socialrådgiver samt en kandidat i socialt arbejde (cand.soc) fra Aalborg Universitet. Thomas er ph.d. ved Forskningsenheden Psykiatrisk Center København, og er ansat som postdoc samme sted. Hans forskning koncentrerer sig om at udvikle en beskæftigelsesindsats, der er målrettet personer med svær psykisk sygdom. Forskningen tager afsæt i den amerikanske metode Individual Placement and Support - IPS, samt en videreudvikling heraf, der bl.a. inkluderer arbejdsrelateret social færdighedstræning og kognitiv remediering. Derudover er Thomas involveret i interventionsevalueringer og effektmålinger af randomiserede kontrollerede forsøg.