Valg af indsatser i jobeffektsøgning

Her kan du læse beskrivelser af de indsatser, der kan vælges i jobeffektsøgning


Du har mulighed for at finde jobeffekten for mange forskellige indsatser. Indsatserne er opdelt i kategorierne:

 • Aktive indsatser,
 • Samtaler og støtte,
 • Økonomiske incitamenter
 • Programmer og Organisatoriske forhold.

I nedenstående kan du læse om hvilke indsatser du kan finde under de forskellige kategorier.

Udover at finde jobeffekten for den valgte indsats, kan du også finde jobeffekten for den valgte indsats kombineret med andre indsatser. Dette finder du ved at klikke kombinationsindsatser ud.

Aktive indsatser

Ved kategorien ”Aktive indsatser” kan du vælge følgende overordnede indsatser:

 • Virksomhedsrettede tilbud
 • Uddannelse
 • Kurser, undervisning og projekter
 • Aktive indsatser generelt

Virksomhedsrettede tilbud vedrører indsatser, der foregår på en virksomhed eller indsatser, der har et stærkt virksomhedsrettet fokus.

Uddannelse vedrører ordinær uddannelse eller voksen- og efteruddannelse, der dækker over uddannelser, som giver en grad eller et uddannelsesbevis.

Kurser, undervisning og projekter vedrører de vejlednings- og opkvalificeringstilbud, som ikke er ordinær uddannelse. Det kan være kurser, undervisning eller projekter, der har til formål at udvikle den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Det kan også være særlige projekter med arbejdsrelateret indhold, der foregår under "kunstige" forhold og som har til formål at vænne den ledige til arbejdsmarkedet.

Aktive indsatser generelt vedrører de indsatser, der ikke er nærmere specificeret, men hvor det fremgår mere overordnet, hvilket fokus indsatsen har haft. For eksempel om fokus har været tidlig indsats eller integreringen af flere komponenter mv.

Samtale og støtte

Ved kategorien ”Samtale og støtte” kan du vælge følgende overordnede indsatser:

 • Samtaler
 • Terapi
 • Mentor

Samtaler vedrører forskellige typer af samtaler med Jobcenteret og A-kassen, fx rådighedssamtaler, samtaler med vejledende sigte og problemløsende samtaler.

Terapi mv. vedrører forskellige terapiformer, der skal hjælpe den ledige eller sygemeldte tilbage til beskæftigelse. Det kan for eksempel være kognitiv adfærdsterapi, mindfulness baseret stressreduktion eller coaching.

Mentor vedrører forskellige slags mentorer, som ledige kan få tilknyttet, og som støtter og vejleder den ledige. Det kan for eksempel være uddannelsesmentor, virksomhedsmentor og beskæftigelsesmentor.

Økonomiske incitamenter

Ved kategorien ”Økonomiske incitamenter” kan du vælge følgende overordnede indsatser:

 • Positiv ydelsesændring
 • Negativ ydelsesændring
 • Jobpræmieordninger
 • Sanktioner og regler
 • Økonomiske incitamenter generelt 

Positiv ydelsesændring vedrører ændringer, såsom forhøjelse og forlængelse af perioden med af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller dagpenge.

Negativ ydelsesændring vedrører ændringer, såsom reduktion og afkortning af perioden med dagpengeret eller anden ydelsesret.

Jobpræmieordninger vedrører skatterabatter og bonusser, som ledige kan indløse ved at komme i beskæftigelse. Jobpræmieordninger har således til formål at gøre det mere attraktivt at få et job.

Sanktioner og regler vedrører økonomiske sanktioner, som kan pålægges ledige, der fx ikke overholder deres pligt til at stå til rådighed på arbejdsmarkedet og som udebliver fra aktivering mv., samt regler, der vedrører lediges jobsøgningsadfærd, såsom regler om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Økonomiske incitamenter generelt vedrører lovmæssige ændringer og iværksætter tilbud. Kategorien omfatter også indsatser, hvor det ikke er nærmere specificeret, men hvor det fremgår mere overordnet, hvilket fokus indsatsen har haft i forhold til incitamenter af økonomisk karakter. 

Programmer og organisatoriske forhold

Ved kategorien ”Programmer og organisatoriske forhold” kan du vælge følgende overordnede indsatser:

 • Særlige organisatoriske modeller
 • Sagsbehandlerforhold
 • Programmer
 • Organisatoriske forhold generelt 

Særlige organisatoriske modeller vedrører indsatser, som tester en bestemt organisatorisk model, fx integreringen af indsatser via et tværfagligt koordineringsteam.

Sagsbehandlerforhold vedrører sagsmængde, sagsbehandlerskift, matching af sagsbehandler og borger og opkvalificering af sagsbehandlere.

Programmer vedrører indsatsprogrammer der er veldefineret og beskrevet i enten dansk eller international litteratur, og dækker over IPS, Brobygning til uddannelse, Hurtig i gang, Job-first og VCG2.

Organisatoriske forhold genereltvedrører de indsatser, der omfatter anden aktør eller hvor det ikke er nærmere specificeret, men hvor det fremgår mere overordnet, hvilket fokus indsatsen har haft i forhold til organisatoriske forhold. Dette kunne være i indsatser med brug af en anden aktør.